Get Adobe Flash player

 

ประวัติวัดอิ่มบุญธัมมาราม

และ

การสร้างพระพุทธรูป

“หลวงพ่ออิ่มบุญประทานพร”

พระประธาน วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ โรงหล่อแหลมสิงห์  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี

 

จากโอมะ สู่ อิ่มบุญ

ปฐมเหตุ

          กลุ่มบ้านน้ำใจไซตามะ โดยคุณอรวรรณ มุคาอิ ประธานกลุ่มบ้านน้ำใจไซตามะ อาราธนาพระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป มีโดยพระครูวิจิตรสีลาภรณ์ วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร พระครูปลัดชำนาญ เตชพโล วัดเทพสถาพร จังหวัดนครสวรรค์ พระประภาส ธมฺมวโร วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร พระครูสมุห์ เก่ง สีลเตโช วัดหนองย่ากล่อม จังหวัดฉะเชิงเทรา และพระสันติ สนฺติกโร วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยอบรมสั่งสอนหลักธรรมและการอบรมจิตภาวนาแก่สมาชิกในกลุ่มบ้านน้ำใจไซตามะและพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

 

          คณะสงฆ์ที่ได้รับอาราธนาได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ในระยะเริ่มแรก กลุ่มบ้านน้ำใจไซตามะได้จัดที่พัก ณ บ้านของคุณสุดารัตน์ อาราดาเตะ เมืองAKIRU กรุงโตเกียว เป็นสถานที่พัก เมื่อมีพุทธศาสนิกชนเพิ่มมากขึ้น ไม่สะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ จึงตกลงทำสัญญาเช่าบ้านหนึ่งหลังกับบริษัท ๒๑ CENTUYR เพื่อเป็นที่ที่พักสงฆ์ชั่วคราว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘-๐๐๕๒ นากาบูชิ เมืองโอเมะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อว่า “สำนักสงฆ์โอเมะ ประเทศญี่ปุ่น” โดยถือเอา วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นวันก่อตั้งสำนักสงฆ์

 

          ต่อมา คณะกรรมการสำนักสงฆ์ มีหนังสือขออนุญาต พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม)
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร รองประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธานที่ปรึกษา สำนักสงฆ์โอเมะ 

 

สำนักสงฆ์โอเมะ :ในความดูแลของคณะกรรมการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร รองประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)ประธานที่ปรึกษาสำนักสงฆ์ มีหนังสือขอประทานอนุญาตถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)เพื่อขอเสนอสำนักสงฆ์โอเมะ ประเทศญี่ปุ่น ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) พิจารณารับรองสถานะและเข้าสังกัดคณะธรรมยุต ตามระเบียบสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ว่าด้วยการไปต่างประเทศของพระธรรมทูต พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐ (๕) พิจารณาแต่งตั้งถอดถอนเจ้าอาวาส เจ้าสำนัก หรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนัก ในกรณีที่วัดในต่างประเทศยังไม่มีคณะกรรมการบริหารประจำประเทศนั้น ๆ รับรองสำนักสงฆ์โอเมะ

 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติรับรองสำนักสงฆ์โอเมะ เข้าในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตฯ และแต่งตั้งให้พระเก่ง สีลเตโช (จงสมจิตต)  วัดหนองย่ากล่อม จังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๕ เป็นรักษาการเจ้าสำนักสงฆ์ จากนั้น สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อรับทราบ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับทราบ และให้ความอุปถัมภ์ตามลำดับ

 

สำนักสงฆ์โอเมะ :ในความดูแลของคณะสงฆ์ธรรมยุตในเมืองฮ่องกงและไต้หวัน  และคณะสงฆ์ธรรมยุตในเอเชียตะวันออก

 

          เนื่องจากสำนักสงฆ์โอเมะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี จึงมีหนังสือถึงพระครูวิธานภาวนา ประธานคณะกรรมการบริหาร  คณะสงฆ์ธรรมยุตในเมืองฮ่องกงและไต้หวัน  แจ้งขอเข้าสังกัดในคณะสงฆ์ธรรมยุตในเมืองฮ่องกงและไต้หวัน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรการพิจารณา ในการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในเมืองฮ่องกงและไต้หวัน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพุทธธรรมาราม เมืองหยุ่นหลอง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารรัฐประชาชนจีน

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในเมืองฮ่องกงและไต้หวัน พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับสำนักสงฆ์โอเมะ เข้าอยู่ในสังกัดของคณะสงฆ์ธรรมยุตในเมืองฮ่องกงและไต้หวัน มีสถานะเป็นสำนักสงฆ์ โดยให้พระเก่ง สีลเตโช (จงสมจิตต)  วัดหนองย่ากล่อม จังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๕ เป็นรักษาการเจ้าสำนักสงฆ์ตามเดิม

 

เมื่อคณะสงฆ์ธรรมยุตในเมืองฮ่องกงและไต้หวันมีมติรับรองสำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ ในประเทศญี่ปุ่น  และสาธารณรัฐเกาหลี  เข้าในเขตปกครองของคณะสงฆ์ แล้ว คณะกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในเมืองฮ่องกงและไต้หวัน จึงมีมติยกร่างข้อบังคับใหม่แทนข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในเมืองฮ่องกงและไต้หวัน ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยใช้ชื่อว่า “ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในเอเชียตะวันออก ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต พ.ศ. ๒๕๕๘”  และได้มีหนังสือถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี
วัดเทพศิรินทรวาส กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เพื่อขอความเห็นชอบและลงนามในข้อบังคับดังกล่าว โดยได้ประกาศใช้ข้อบังคับ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

พระสงฆ์จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

     พ.ศ. ๒๕๕๖ (สำนักสงฆ์โอเมะ) จำนวน ๓ รูป

          ๑. พระประภาส ธมฺมวโร วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๑

          ๒. พระเก่ง สีลเตโช  วัดหนองย่ากล่อม จังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๑

          ๓. พระทรงฤทธิ์ โอภาโส วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม จังหวัดนครปฐม พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๙/๒๕๕๖

 

พ.ศ. ๒๕๕๗ (สำนักสงฆ์โอเมะ) จำนวน ๕ รูป

          ๑.พระธรรมรักษ์ สิริปญฺโญ วัดป่าห้วยลาด จังหวัดเลย พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๒/๒๕๔๙

          ๒. พระศุภมงคล สีลเสฎฺโฐ วัดธรรมมงคลฯ กรุงเทพมหานคร พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๗/๒๕๕๔

          ๓.พระเก่ง สีลเตโช วัดหน่องย่ากล่อม จังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๒

          ๔. พระสันติ สนฺติกโร วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๒

          ๕. พระมหาบุญทวี ปุญฺญวฒฺฑโน วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๓

 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (สำนักสงฆ์โอเมะ) จำนวน ๕ รูป

          ๑. พระครูวิธานภาวนา (สุขี สุขิโต) วัดบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 12/2547

          ๒. พระศุภมงคล สีลเสฎฺโฐ วัดธรรมมงคลฯ กรุงเทพมหานคร พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๗/๒๕๕๔

          ๓.พระเก่ง สีลเตโช อายุ วัดหน่องย่ากล่อม จังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๒

          ๔. พระวัชรพงษ์ สุภาจาโร วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 18/2555

          ๕. พระสมปอง ขนฺติวโร วัดป่าโนนลาน จังหวัดขอนแก่น พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 21/2558

 

พ.ศ. ๒๕๕๙ (สำนักสงฆ์โอเมะ-วัดอิ่มบุญธัมมาราม) จำนวน ๖ รูป

          ๑. พระศุภมงคล สีลเสฎฺโฐ วัดธรรมมงคลฯ กรุงเทพมหานคร พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๗/๒๕๕๔

          ๒.พระครูสมุห์ เก่ง สีลเตโช วัดหน่องย่ากล่อม จังหวัดฉะเชิงเทรา พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๒

          ๓. พระสันติ สนฺติกโร วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๑๕/๒๕๕๒

          ๔. พระกิตติพงษ์ คุตฺตสีโล วัดวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 19/2556

          ๕. พระสุพรรณ อุปสโม วัดศรีธรรมาราม จังหวัดยโสธร พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๒๑/๒๕๕๘

          ๖. พระทินกร ณฏฺฐิโก วัดเจริญสมณกิจ จังหวัดภูเก็ต พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๒๐/๒๕๕๗

 

สำนักสงฆ์โอเมะ สู่ วัดอิ่มบุญธัมมาราม

          สำนักสงฆ์โอเมะ ได้รับความอุปถัมภ์จาก พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม)
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร  ศิษยานุศิษย์ในพระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ) โดยมี
พระครูปิยสีลาจารย์ (ไชยา อภิชโย) เจ้าอาวาสวัดบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี พระครูวิธานภาวนา (สุขี  สุขิโต) เจ้าอาวาสวัดฮ่องกงธัมมาราม  พระชัยวัฒน์ อภิวฑฺฒโน  เจ้าอาวาสวัดนิวยอร์คธัมมาราม        พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์ มารชิโน เจ้าอาวาสวัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา พระครูสังฆรักษ์ ศุภฤกษ์     ฐานิสสฺสโร เจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ พระธรรมทูต พุทธศาสนิกชน หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ บริจาคสมทบทุนจัดซื้อที่ดินและอาคาร สำหรับสร้างเป็นวัดให้มีความมั่นคง มีสถานที่เอื้อต่อการประกอบศาสนกิจ สนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ของคณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการไทย

 

          เมื่อวัดมีทุนในการจัดซื้อในระดับหนึ่งแล้ว  จึงได้จัดทำโครงการสร้างวัด ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคทรัพย์ โดยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงพระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต)
ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) หัวหน้างานพระธรรมทูต
คณะสงฆ์ธรรมยุตในทวีปเอเชีย กรรมการที่ปรึกษา สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร รองประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธานอุปถัมภ์ พระครูวิธานภาวนา (สุขี สุขิโต) เจ้าอาวาสวัดฮ่องกงธัมมาราม และประธานคณะกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในเอเชียตะวันออก เป็นรองประธานที่ปรึกษา  ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว (นายบรรสาน บุนนาค) เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส  
นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นที่ปรึกษา

 

          คณะกรรมการ สำนักสงฆ์ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหาสถานที่สร้างวัดเป็นการถาวร โดยพบอาคารที่มีความเหมาะสมกับการสร้างวัด เป็นบ้านแฝด ๒ ชั้น (อาคาร ๑ หลัง ๒ ชั้น) อาคารไม้ โครงเหล็ก แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หลังคาดาดฟ้า ชั้นที่ ๑ มีฟื้นที่ ๒๑๕.๖๗ ตารางเมตร ชั้นที่ ๒ มีฟื้นที่ ๑๕๗.๐๑ ตารางเมตร รวม ๓๗๘.๘๒ ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๗๗-๘ Nishitama Hinode-cho OazaOguno,Tokyoโดยมีบริษัท OAKLAND CO.,LTD.เป็นเจ้าของอาคารดังกล่าว  ซึ่งได้ประกาศขายในราคา ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ เยน (ประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

 

          คณะสงฆ์ได้ปรึกษากันแล้ว จึงได้ดำเนินการเจรจาทำสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบริษัท OAKLAND CO.,LTD. ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงได้นิมนต์พระครูวิธานภาวนา (สุขี    สุขิโต) เจ้าอาวาสวัดฮ่องกงธัมมาราม ประธานกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในเอเชียตะวันออก และเชิญนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา  โดยบริษัทได้ตกลงขายอาคารพร้อมที่ดินดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการซื้อแบ่งชำระ ๓ งวด โดยงวดที่ ๑ ชำระในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เยน ครั้งที่ ๒ ชำระในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  จำนวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ เยน และงวดที่ ๓ ชำระในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ เยน

 

          ในโอกาสที่สำนักสงฆ์จะย้ายสถานที่ตั้งแห่งใหม่ จึงมีหนังสือพระครูปิยสีลาจารย์ (ไชยา
อภิชโย) เจ้าอาวาสวัดบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี ขอให้ตั้งชื่อวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้มีพระคุณ ให้ความอุปถัมภ์แก่สำนักสงฆ์  ได้ตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดอิ่มบุญธัมมาราม ประเทศญี่ปุ่น”  เพื่อน้อมระลึกถึงอุปการคุณของ  พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร และพระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านค้อ
จังหวัดอุดรธานี และท่านผู้มีส่วนบริจาคทรัพย์ สละแรงกายในสร้างวัด

 

     เมื่อได้รับการตั้งชื่อวัดใหม่แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในเอเชียตะวันออก  ในการประชุมวิสามัญประจำปี คณะสงฆ์ธรรมยุตในเอเชียตะวันออก
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกสถานะสำนักสงฆ์เป็นวัด และเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อจาก “สำนักสงฆ์
โอเมะ” เป็น “วัดอิ่มบุญธัมมาราม” พร้อมกับแต่งตั้งให้ พระครูสมุห์ เก่ง สีลเตโช เป็นเจ้าอาวาส
วัดอิ่มบุญธัมมาราม ประเทศญี่ปุ่น

 

การสร้างพระพุทธรูป “หลวงพ่ออิ่มบุญประทานพร”

          เมื่อได้จ่ายงวดที่ ๒ คณะสงฆ์ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ช่วยกันปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารบางส่วน  เพื่อให้สามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้  และมีดำริว่า วัดยังไม่มีพระพุทธรูปประธานประจำวัด ปัจจุบันวัดมีพระนิรันตราย ขนาดหน้าตัก ๔.๕ นิ้ว สร้างเนื่องในโอกาส ๑๕๐ ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา-ราม กรุงเทพมหานคร โดยคุณจำปี สอนสะอาด เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย โดยความอนุเคราะห์ของ
พระครูปลัดสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

 

          คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จึงมีมติเห็นพ้องต้องกันจัดสร้างพระพุทธรูป ไว้เป็นพระประธานประจำวัด เพื่อเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของหมู่ชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น ทั้งในส่วนหน่วยงานราชการไทยในประเทศญี่ปุ่น มี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เป็นผู้แทนของสถาบันสำคัญของชาติ คือ “สถาบันพระมหากษัตริย์” และเป็นผู้แทนของรัฐบาลไทย ดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยในต่างประเทศ  ในส่วนของวัดนั้นเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ ช่วยเหลือส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีคุณธรรม ดำรงตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และกฎหมายของประเทศนั้น ๆ จึงนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่จะได้แสดงออกถึงการหล่อหลอมความสมัครสมานสามัคคีของทุกส่วน รวมเป็นองค์พระพุทธปฏิมา

 

          จึงกำหนดเททองหล่อพระพุทธรูปประธาน “หลวงพ่ออิ่มบุญประทานพร” พระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสน (สิงห์หนึ่ง) ปางประทานพร ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑๗ นิ้ว รวมทั้งองค์พระและฐาน มีความสูง ๓๙ นิ้ว (๙๙ เซนติเมตร) หล่อเนื้อทองแดง ยอดเกศบัวตูมสามารถถอดออกได้ สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงหล่อแหลมสิงห์ อำเภอลาดหลุม-แก้ว จังหวัดปทุมธานี

 

พระเถรานุเถระ คณาจารย์เมตตาจารและอธิฐานจิตแผ่นฉนวนหล่อพระ “หลวงพ่ออิ่มบุญฯ”

          ๑. พระสุธรรมาธิบดี (แบน)              วัดบวรนิเวศวิหาร       กรุงเทพมหานคร (มอบแผ่นจารเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร) 

          ๒. พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม)           วัดโสมนัสวิหาร          กรุงเทพมหานคร       

          ๓. พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร)           วัดราชผาติการาม       กรุงเทพมหานคร       

          ๔. พระเทพปริยัติวิมล (แสวง)           วัดบวรนิเวศวิหาร       กรุงเทพมหานคร       

          ๕. พระราชวิสุทธิญาณโสภณ (ท่อน)   วัดศรีอภัยวัน             จังหวัดเลย     

          ๖. พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิสิษฐ์)      วัดโพธิชัย                 จังหวัดหนองคาย       

          ๗. พระพุทธิสารเถร วิ. (บุญกู้)                    วัดพระศรีมหาธาตุ      กรุงเทพมหานคร       

          ๘. พระนิเทศศาสนคุณ (สมาน)         วัดฮาฮงศิลาวาส         จังหวัดบึงกาฬ 

          ๙. พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (เข็ม)      วัดป่าคลองกุ้ง            จังหวัดจันทบุรี

          ๑๐. พระมงคลปริยัติสุธี (ประพันธ์)    วัดมกุฏกษัตริยาราม    กรุงเทพมหานคร   (มอบแผ่นจารรูปหล่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร))

          ๑๑. หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปญฺโญ            วัดใหม่บ้านตาล         จังหวัดสกลนคร        

          ๑๒. พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก            จังหวัดเชียงใหม่        

          ๑๓. หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ        วัดประชาคมวนาราม  จังหวัดร้อยเอ็ด

          ๑๔. หลวงพ่อขันตี ญาณวโร              วัดป่าม่วงไข่              จังหวัดเลย     

          ๑๕. พระอาจารย์วิชัย เขมิโย            วัดถ้ำผาจม               จังหวัดเชียงใหม่        

          ๑๖. พระครูพิพัฒนวิทยาคม (เจริญ)   วัดโนนสว่าง              จังหวัดอุดรธานี         

          ๑๗. พระครูโชติวรคุณ (ปฏิภาณ)       วัดป่าหนองชอน         จังหวัดมหาสารคาม   

          ๑๘. พระครูสันตยาภิรัต (โยธิน)         วัดป่าหนองสิม           จังหวัดมหาสารคาม   

          ๑๙. พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย)     วัดป่าศรัทธารามวิทยา จังหวัดมหาสารคาม   

          ๒๐. พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน) วัดเขาเจริญธรรม       จังหวัดเพชรบูรณ์      

          ๒๑. พระครูกิตติอุดมญาณ (ไม)         วัดป่าหนองช้างคาว     จังหวัดอุดรธานี         

          ๒๒. พระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม       วัดป่าห้วยลาด           จังหวัดเลย     

          ๒๓. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ              วัดป่าศิลาพร             จังหวัดยโสธร  

          ๒๔. หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต          วัดถ้ำกองเพล            จังหวัดหนองบัวลำภู   

          ๒๕. หลวงปูสรวง สิริปุญฺโญ              วัดป่าศรีฐานใน          จังหวัดยโสธร  

 

พระเถรานุเถระคณาจารย์ ในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป“หลวงพ่ออิ่มบุญประทานพร”

ประธานและรองประธาน

          ๑.       พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม)        วัดโสมนัสวิหาร                   กรุงเทพมหานคร                ประธานอุปถัมภ์

          ๒.       พระพุทธิสารเถร วิ. (บุญกู้)     วัดพระศรีมหาธาตุ               กรุงเทพมหานคร                 ประธานพิธีเททอง     

          ๓.       พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร)      วัดราชผาติการาม               กรุงเทพมหานคร                 รองประธานอุปถัมภ์

          ๔.       พระครูปิยสีลาจารย์ (ไชยา)    วัดป่าบ้านค้อ                      อุดรธานี                             รองประธานอุปถัมภ์

          ๕.       พระครูวิธานภาวนา วิ. (สุขี)     วัดฮ่องกงธัมมาราม            เขตบริหารพิเศษฮ่องกง        รองประธานอุปถัมภ์

          ๖.       พระครูปลัด บุรมณ์  เตชธมฺโม  วัดธรรมมงคลฯ                  กรุงเทพมหานคร                 รองประธานอุปถัมภ์

          ๗.       พระปลัด กฐิน สุทธิาโณ       วัดหนองย่ากล่อม              ฉะเชิงเทรา                         รองประธานอุปถัมภ์

 

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา

   ๑.    พระเทพดิลก (วัชรพันธ์)                  วัดปทุมวนาราม                   กรุงเทพมหานคร       

   ๒.    พระเทพปริยัติวิมล (แสวง)               วัดบวรนิเวศวิหาร                 กรุงเทพมหานคร       

   ๓.    พระปริยัติสารเมธี (สุริยา)                วัดราชผาติการาม                กรุงเทพมหานคร

   ๔.    พระมงคลรัตนสุธี (สุก)                    วัดศาลาลอย                       นครราชสีมา            

   ๕.    พระครูสุชาติกาญจนโกศล (มลฑล)     วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส    กาญจนบุรี     

   ๖.    พระครูภัทรกวีวัฒน์ (คำรณ)             วัดป่าธรรมชาติ                             สหรัฐอเมริกา                     (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๖)

   ๗.    พระมหาบุญไทย ปุญฺมโน              วัดมัชฌันติการาม                กรุงเทพมหานคร                 (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๙)        

   ๘.    พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ (ปราณี)          วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ   นครสวรรค์

   ๙.    พระมหาอรุณ อรุโณ                     วัดบุปผาราม   กรุงเทพมหานคร       (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๖)

๑๐.    พระมหาจามร พฺรหฺมจาโร               วัดพระศรีมหาธาตุ               กรุงเทพมหานคร                  (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๑๕)

๑๑.    พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์ มารชิโน       วัดนิเทศศาสคุณ-ฟลอริดา       สหรัฐอเมริกา                      (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๑๒)

๑๒.    พระครูสังฆรักษ์ ศุภฤกษ์ ฐานิสฺสโร     วัดป่าชิคาโก                       สหรัฐอเมริกา                      (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๑๐)

๑๓.    พระครูพิพัฒน์ธรรมสาทร  (สมชาย)   วัดกันมาตุยาราม                 กรุงเทพมหานคร                  (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๒๐)

๑๔.    พระปลัด ประยุทธ านนุตฺตโม          วัดอโศการาม                      สมุทรปราการ                    (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๕)

๑๕.    พระครูวิลาสสรธรรม (บรรเจิด)                   วัดพระศรีมหาธาตุ               กรุงเทพมหานคร                 (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๘)

๑๖.    พระครูปลัดสุตวัฒน์ (วิวัฒน์)             วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม   กรุงเทพมหานคร                 (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๑๕)

๑๗.    พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส                วัดพระศรีมหาธาตุ               กรุงเทพมหานคร                 (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๑๓)

๑๘.    พระมหาจำนงค์ นวงฺกุโร                  วัดพระศรีมหาธาตุ               กรุงเทพมหานคร                 (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๑๗)

๑๙.    พระพีระบุญ นาถปุญฺโญ                 วัดนิวยอร์คธัมมาราม            สหรัฐอเมริกา                    (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๑๖)

๒๐.    พระครูใบฏีกา ก้องนภา สุเมธโก        วัดธรรมมงคลฯ                             กรุงเทพมหานคร                 (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๒๑)

๒๑.    พระอาจารย์อดุลย์ อมโร                 วัดอโศการาม                      สมุทรปราการ                     (พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) รุ่น ๒๒)

 

เจ้าภาพถวายถวายปัจจัยหล่อพระพุทธรูป

๑. คุณวรนุช สีตลากาญจน์

๒. คุณแม่สวัสดิ์ แท้เที่ยง และครอบครัว

๓. คณะศิษย์พระธรรมปาโมกข์           เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร

๔. คณะศิษย์ วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี

๕. คณะศิษย์ วัดนิวยอร์ธัมมาราม  รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

๖. คณะศิษย์ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

๗. คณะศิษย์ วัดป่าชิคาโก รัฐอิลลินอยส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา

๘. คณะศิษย์ วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

๙. คณะศิษย์ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

๑๐. คณะศิษย์ วัดธรรมมงคลฯ กรุงเทพมหานคร

๑๑. คณะศิษย์ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

๑๒. คณะพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๔-๒๒ (รวม ๑๙ รุ่น)

๑๓. คณะศิษย์ พระครูวิลาสสรธรรม (บรรเจิด) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

๑๔. คณะศิษย์ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

๑๕. คณะญาติธรรมอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยคุณแม่นกแก้ว พิเคราะห์เหตุ

 

โรงทาน

          ๑. โรงทานคณะศิษย์พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม  (ก๋วยเตี๋ยว ๓๐๐ ชาม)

          ๒. โรงทานคณะศิษย์ พระครูวิลาสสรธรรม วัดพระศรีมหาธาตุ และคณะศิษย์ วัดธรรมมงคลฯ (หอยทอด สุกี้น้ำแห้ง ข้าวผัดปู ปีกไก่ทอดกรอบ)

          ๓. โรงทาน โรงหล่อแหลมสิงห์ (น้ำดื่ม-น้ำปานะ และผลไม้)

Copyright © 2560 วัดอิ่มบุญธัมมาราม โตเกียว ญี่ปุ่น Tel (+81) 80-4816-5575 Fex (+81) 42-588-5475.